logo-new

 2019-11-15 13:39:00   คนึงนิจ


Responsive image
Responsive image
Responsive image

นายสหรัฐ ลักษณะสุต นักศึกษาชั้นปีที่4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนของประเทศไทยในการเข้าร่วมประชุมระดับนานาชาติครั้งนี้

Responsive image

ซึ่งนายสหรัฐ ได้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้แทนเยาวชนไทยเข้าร่วมการประชุมเยาวชน และสมาคมอาสาสมัคระหว่างประเทศ ระดับภูมิเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 16 ในฐานะผู้แทนเยาวชนไทยในองค์การสหประชาชาติและเยาวชนคนเก่ง รุ่นที่ 9/2562 ด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ ได้เข้ารับรางวัลพระราชทานเข็มเครื่องหมายพระนามาภิไธย ย่อ สธ. เกียรติบัตร และทุนการศึกษา ในโครงการคัดเลือกเยาวชนคนเก่ง ในโครงการด้วยรักและห่วงใยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ เป็นประธานในพิธี

ทั้งนี้ทีมข่าวสุนันทานิวส์ได้ไปสัมภาษณ์นายสหรัฐ ลักษณะสุตถึงประสบการณ์บนเวทีโลกครั้งนี้ เรื่องราวจะเป็นอย่างไรกันบ้าง ตามมาอ่านกันเลยค่ะ

Responsive image

1. ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้แทนเยาวชนไทยองค์การสหประชาชาติ (UN) และตำแหน่งเยาวชนคนเก่ง รุ่นที่ 9/2562 ได้อย่างไร?

– ตำแหน่งผู้แทนเยาวชนไทยองค์การสหประชาชาติ (UN) ในทุก ๆ 2 ปี จะมีการเปิดรับสมัครผู้แทนเยาวไทยองค์การสหประชาชาติขึ้น โดยเปิดรับสมัครเยาวชนจากทั่วประเทศ ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่องค์การสหประชาชาติกำหนด เช่น มีความสามารถทางภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่ดี มีความสนใจในเรื่องสิทธิมนุษยชน เป็นต้น โดยเยาวชนที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้แทนเยาวชนไทย จะต้องเข้าสู่กระบวนการคัดเลือก จำนวน 3 รอบ ได้แก่ รอบที่ 1 การตรวจสอบคุณสมบัติพื้นฐานจากใบสมัคร รูปเล่มผลงานและความเรียงตอบคำถามวัดทัศนคติ รอบที่ 2 การสัมภาษณ์รายบุคคล และรอบที่ 3 การทดลองปฏิบัติหน้าที่เสมือนจริงกับองค์การสหประชาชาติประจำประเทศไทย จากความสามารถ และประสบการณ์การดำเนินกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนของผม ทำให้ได้รับการคัดเลือกและได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้แทนเยาวชนไทยองค์การสหประชาชาติ (UN) ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบัน โดยตำแหน่งผู้แทนเยาวชนไทยทุกคนได้เข้าร่วมการประชุมในระดับชาติและนานาชาติที่มีวาระเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน

– ตำแหน่งเยาวชนคนเก่ง ในโครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 9/2562 ในทุก ๆ 2 ปี โครงการคัดเลือกเยาวชนคนเก่งเป็นหนึ่งในโครงการย่อยของโครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะคัดเลือกเยาวชนผู้มีความประพฤติดี มีผลการเรียนดี มuความสามารถในด้านต่างๆ และ มีอายุระหว่าง 15-22 ปี จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ เข้ารับพระราชทานรางวัลเชิดชูเกียรติเป็นเยาวชนคนเก่ง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เยาวชนคนเก่งในการดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับเด็กเยาวชนทั่วไป ด้วยผลงานทางวิชาการหลากหลาย และได้รับการยอมรับกันอย่างแพร่หลาย ทำให้ผมได้รับคัดเลือกให้เป็นเยาวชนคนเก่งฯ รุ่นที่ 9 ประจำปี 2562