logo-new

 2019-11-15 13:39:00   คนึงนิจ


Responsive image
Responsive image
Responsive image

กองพัฒนานักศึกษาร่วมกับ คณะวิทยากรจัดการ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรมในกิจกรรมที่มีชื่อว่า “Love yourself Safe your Sex ก่อน Say “Yes” ต้องGet AIDS” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2562 เป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษาตรวจสุขภาพ ตรวจโรคเอดส์ ซิฟิลิส และ เบาหวานรู้ผลได้ทันที มีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษา และ ร่วมฟังบรรยายจากวิทยากรเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ฟรีตลอดงาน มีเกมส์ ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเล่นเพื่อแลกของรางวัลและในงานยังมีการแจกถุงยางอนามัยสอนการใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธี

Responsive image

โครงการ Love yourself Safe your SEX ก่อน Say Yes ต้อง Get AIDS ได้จัดขึ้นโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารคณะวิทยาการจัดการ เนื่องจากคณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นถึงความสำคัญเกี่ยวกับโรคเอดส์ที่อาจส่งผลกระทบต่อกลุ่มนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย คณะผู้จัดทำจึงได้ริเริ่มโครงการนี้ขึ้นมาและได้ทำการขอความสนับสนุนจากทางกองพัฒนาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา จนกลายเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากการร่วมมือกันระหว่าง กองพัฒนานักศึกษาร่วมกับนักศึกษาแขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร ไม่เพียงเท่านั้นภายในโครงการยังมีกิจกรรมและนิทรรศการต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจากเราก่อนภายนอก ได้แก่ กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กระทรวงสาธารณสุข, สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค (สอวพ.), ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร สุดท้ายคือ บริษัทไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) หรือ TNRเป็นบริษัทที่ผลิตถุงยางอนามัยยี่ห้อ ONETOUCH และ playboy มาให้การสนับสนุน

Responsive image

ส่วนจุดประสงค์ของการจัดกิจกรรมคืออยากหาแนวทางในการป้องกันโรคเอดส์ให้กับนักศึกษาให้รู้ว่าต้องป้องกันความเสี่ยง ด้วยความที่วัยรุ่นนั้นเป็นวัยอยากรู้อยากลอง มีความเสี่ยงเราก็เลยอยากจัดกิจกรรมให้กับบุคคลกลุ่มนี้